Algemene Voorwaarden Buro van de Panne

Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten voor diensten tussen Buro van de Panne en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

 1. Aanbiedingen

Aanbiedingen van Buro van de Panne zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de coach- en adviesdiensten van Buro van de Panne heeft verstrekt. Buro van de Panne zal de door hem te verrichten coach-, en adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen, en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

 1. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Buro van de Panne nodig heeft. Als t.b.v. van haar opdracht Buro van de Panne daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie Buro van de Panne kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en/of datanetaansluiting alsmede een parkeerplaats.

 1. De coachee draagt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag, het nakomen van afspraken en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de coach en de coachee gezamenlijk doorbrengen als daarna.
 1. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Buro van de Panne geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

 1. Tarieven en kosten van de opdracht

Met betrekking tot de tarieven staat in de aanbieding aangegeven, welke kosten daarin zijn begrepen. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend.

 1. Betalingsvoorwaarden

Het honorarium en eventuele kosten zoals in de aanbieding worden genoemd, worden in een keer in rekening gebracht, tenzij hier individuele afspraken over zijn gemaakt, dan wordt hiervan afgeweken. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan Buro van de Panne met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

 1. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Buro van de Panne de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

 1. Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van Buro van de Panne worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Buro van de Panne verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Buro van de Panne kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindfactuur of de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd en is betaald.

 1. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde aanbieding en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties.

Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Buro van de Panne vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. Mocht de coach tijdens het coachingtraject zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder het werkterrein of de deskundigheid van de coach vallen, dan zal de coach de cliënt daarop attenderen en aangeven dat consult elders wenselijk is

Buro van de Panne mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Buro van de Panne behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

 1. Annuleringen individuele afspraken

Afzeggen van een coachingsafspraak is kosteloos indien dit minimaal 2 werkdagen voorafgaand aan de geplande coachingssessie van tevoren gebeurt. Komt men niet op het afgesproken tijdstip zonder

afmelding, dan wordt 100% van de kosten in rekening gebracht; overmacht zoals ziekte en/of sterfgevallen uitgesloten.

Annulering binnen 2 werkdagen worden alleen telefonisch geaccepteerd. Voor die tijd, kan dit tevens per email.

 1. Intellectuele eigendom

Modellen, technieken, instrumenten die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in de dienst zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Buro van de Panne. Openbaarmaking kan daarom alleen geschieden na verkregen toestemming van Buro van de Panne. De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel

van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

 1. Vertrouwelijkheid

Buro van de Panne is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever tegenover derden, met uitzondering van intervisiegenoten t.b.v intervisiedoeleinden. Onder geen enkele omstandigheid, behalve als er een wet is overtreden, zal er enige informatie inzake de inhoud van een conversatie aan derden openbaar worden gemaakt. Als persoon, vallend onder de Nederlandse wet, is het de plicht van de coach om activiteiten, welke in strijd zijn met de wet aan de hiervoor bedoelde autoriteiten te melden. Derhalve zal de coach niet kunnen worden aangesproken als hij of zij onwettige zaken aan de sponsor van de coachee of aan de wettelijk autoriteiten meldt;
Op alle andere communicatiemiddelen, zoals e-mail, post, fax, voicemail en andere middelen is het confidentialiteitsprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf afspraken zijn gemaakt, zijn alleen de coach en de coachee degenen die de communicatie via deze mediums te zien krijgen. Partijen dienen er van op de hoogte te zijn dat een aantal mediums door derden worden beheerd en kunnen om die reden derhalve niet altijd vertrouwelijke inhoud bevatten.

Buro van de Panne zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Buro van de Panne aan derden geen mededeling doen over de aanpak van Buro van de Panne, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

 1. Aansprakelijkheid

Buro van de Panne is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Buro van de Panne van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Buro van de Panne voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen, met een maximum van 50% van het declaratiebedrag dat is ingediend. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

 1. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

 


Adres & informatie

06-25 45 53 08
Elke ochtend tussen 8.30 uur en 9.00 uur telefonisch spreekuur